پایان نامه درباره:احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :مهندسی معماری

عنوان : احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدسوادکوه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

رشته: معماری

گرایش: مهندسی معماری

عنوان:

احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

استاد راهنما:

سودابه مهری تالارپشتی

سال تحصیلی (تابستان 1393)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                       صفحه
فصل 1 : کلیات طرح مسئله
1-1- بیان مسئله. 3
1-2- روش تحقیق. 4
1-3- فرضیه ها. 6
1-4- اهداف تحقیق. 6
نوع روش تحقیق. 7
1-5- روش گردآوری اطلاعات:. 7
1-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 7
 
فصل 2 : مبانی نظری
2-1- مفهوم احیا و فلسفه احیاگری. 9
2-3- گردآوردن افراد جامعه. 12
2-4- فضای اجتماع پذیر و اجتماع گریز. 13
2-5- توریسم در مازندران. 14
2-6- مفهوم اوقات فراغت و اهداف آن. 17
2-9- اهمیت آب از نظر قرآن. 32
2-10- آب در معماری قبل اسلام. 33
2-11- آب در معماری بعد از اسلام. 34
2-12- نگاهی به نقش آب در عناصر معماری ایران. 35
2-13- نقش نور در هنر معماری. 66
2-14- نور ، رنگ و آب در معماری اسلامی. 70
2-15- نقش آب در ایران باستان. 73
2-16- نقش روان درمان آب. 76
2-17- چشمه و سیستم آبرسانی. 77
2-18- گل و درخت. 86
2-19- فضای سبز وپارک های شهری. 89
2-21- ویژگی های اجتماعی فضای سبز در شهر. 92
2-22- ویژگی های کالبدی فضای سبز در ساختار شهری. 93
 
فصل 3 :بررسی مصداق های داخلی و خارجی
3-1- رود دره ها و نقش آن ها در جهان. 98
3-2- رود دره ها و اهمیت آن ها در برنامه ر یزی شهری. 100
3-4- رود دره ولنجک. 109
3-5- بررسی وضعیت رود دره فرحزاد قبل و بعد از ساماندهی. 122
3-6- حاشیه رودخانه وایت. 145
 
فصل 4 : شناخت کلی شهر ساری و بررسی اقلیمی
4-1- جغرافیای تاریخی شهر ساری. 153
4-2- جغرافیای طبیعی شهر ساری. 159
4-3- جغرافیای سیاسی ـ شهری ساری. 169
4-5- عناصر شاخص تاریخی ـ فرهنگی. 198
4-6- عناصر شاخص مذهبی. 199
4-7- نشانه های اقلیمی. 200
4-8- نشانه های طبیعی. 201
4-9- ورودی های شهر. 206
4-10- سازمان ادراکی شهر ساری. 209
4-11- نظام و ویژگی‌های جمعیتی شهر ساری. 210
4-12- بافت شهر. 227
4-13- بررسی وجه تسمیه مربوط به شهر ساری. 229
4-14- اقلیم و آب و هوا شهر ساری. 233
 
فصل 5 : تحلیل موقعیت ساختگاه
5-1- شناخت رودخانه تجن. 242
5-2- اهمیت آب و جایگاه آن در طراحی و برنامه ریزی شهری. 250
5-3- تعیین حوزه فراگیر. 257
5-4- مطالعه و بررسی توپوگرافی و شیب ها. 257
5-5- بررسی وضعیت جمع آوری آب های سطحی در محدوده بلافصل. 258
5-6- تاثیر کاربری های بلافصل در ایجاد آلودگی در محدوده مورد مطالعه. 258
5-8- آلودگی آب رودخانه تجن. 259
5-8- موقعیت جغرافیایی. 261
5-9- ساختار زمین شناسی. 262
5-10- باد. 262
5-11- مطالعه و بررسی رژیم نزولات جوی، سیلاب و دبی آب رودخانه تجن   262
5-12- مطالعه و بررسی پوشش گیاهی و طبقه بندی گونه های گیاهی   263
 
فصل 6 : برنامه ریزی کالبدی و استاندارد ها
6-1- چارچوب های طراحی در حاشیه رودخانه ها، جهت بقای محیط زیست شهر. 274
6-2- اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز. 275
6-3- ضوابط طراحی پارک ها. 285
6-4- راهنمای انتخاب گیاهان. 294
6-5- ویژگی های معماری شناسی گیاهان درفضای سبز. 305
فهرست اشکال
عنوان                                                                       صفحه
شکل (2- 1) نقشه تقسیمات استان مازندران؛ عکس از سازمان نقشه برداری کشور.. 14
شکل( 2-2 ) فضاهای باز شهری سنتی در بافت شهری.. 28
شکل( 2-3 ) فضاهای باز شهری طراحی شده.. 29
شکل (2-5) تصاویری از فضای باز شهری طراحی نشده.. 30
شکل (2-6).. 41
شکل(2-7).. 42
شکل (2-8).. 42
شکل (2-9).. 43
شکل(2-10).. 44
شکل (2-11).. 45
شکل 2-12.. 45
شکل (2-13).. 46
شکل (2-14).. 46
شکل (2-15).. 47
شکل (2-16).. 48
شکل (2-16).. 48
شکل (2-18).. 49
شکل (2-19).. 49
شکل (2-20).. 50
شکل(2-21) عرفی مسیر B آبرسانی بنای حمام.. 51
شکل (2-22).. 51
شکل (2-23).. 52
شکل (2-24).. 52
شکل (2-25).. 53
شکل (2-26).. 54
شکل (2-27).. 55
شکل (2-28).. 56
شکل(2-29).. 57
شکل (2-30).. 58
شکل(2-31).. 59
شکل (2-32).. 59
شکل (2-33).. 60
شکل (2-34).. 61
شکل (2-35).. 62
شکل (2-36).. 63
شکل (2-37).. 63
شکل (2-38).. 64
شکل (2-39).. 80
شکل (2-40).. 85
شکل(2-41).. 87
شکل (3-1).. 103
شکل (3-2).. 110
شکل(3-3).. 111
شکل (3-4).. 112
شکل (3-5).. 114
شکل (3-6).. 117
شکل (3-7).. 118
شکل (3-8).. 123
شکل (3-9).. 125
شکل (3-10).. 126
شکل (3-11).. 128
شکل (3-12).. 130
شکل (3-13) دره فرحزاد قبل از ساماندهی.. 131
شکل (3-14).. 133
شکل (3-15) بوستان نهج البلاغه، در حال اجرا     شکل (3-16) بعد از اجرا.. 134
شکل (3-17).. 136
شکل(3-18) بوستان نهج البلاغه.. 136
شکل (3-19).. 138
شکل (3-20)نتایج استاندارد هوای پاک.. 138
شکل (3-21) دیوار سبز.. 143
شکل (3-22) پل ارتباطی حاشیه دو طرف رود.. 144
شکل (3-23) تونل ارتباطی فاز یک بوستان به فاز دو.. 144
شکل(3-24) محل بازی کودکان.. 144
شکل(3-25) محل بازی کودکان.. 145
شکل (3-25).. 145
شکل (3-26).. 147
شکل (3-27).. 148
شکل (3-28).. 149
شکل (3-29).. 150
شکل (3-30).. 151
شکل (4-1).. 160
شکل (4-2).. 161
شکل (4-6).. 162
شکل (4-7).. 163
شکل (4-8) پهنه‌بندی زلزله و خطر سیل در ناحیه ساری.. 164
‌ شکل (4-9) تقسیمات ناحیه ساری.. 170
شکل (4-10) موقعیت ارتباطی شهر ساری با شهرهای مجاور.. 171
شکل (4-11) : تقسیمات مدیریت شهری ساری برحسب مناطق و نواحی    172
شکل (4-12) روند شکل گیری هسته اولیه.. 175
شکل (4-13) تطابق نظام توسعه بافت کهن بر سازمان فضایی موجود    176
شکل(4-15) گسست محلات قدیمی توسط خیابان کشی های اخیر.. 177
شکل(4-16) روند توسعه کالبدی شهر ساری در دوران متاخر.. 178
شکل (4-17) عوامل کالبدی و طبیعی موثر بر توسعه شهر ساری.. 181
شکل (4-18) سازمان فضایی ـ فعالیتی شهر ساری.. 182
شکل (4-19) نظام استخوانبندی بافت کهن شهر.. 190
شکل (4-20) جهت گیری ابنیه در بافت کالبدی شهر.. 192
شکل (4-21) نحوه بلوک بندی در بافت کالبدی شهر ساری.. 193
شکل (4-22) راه های موثر در تصویر ذهنی افراد و کیفیات آنها    196
شکل (4-23) نفوذ پذیری ساخت و ساز در محدوده شرقی رودخانه تجن    197
شکل (4-24) عناصر شاخص تاریخی ـ فرهنگ.. 197
شکل(4-25) آب انبار میرزا مهدی، نشانه‌ای در مقیاس شهر.. 198
شکل(4-26).. 200
شکل (4-27).. 200
شکل(4-28).. 201
شکل(4-29).. 201
شکل(4-30).. 202
شکل (4-31) پهنه های موثر در تصویر ذهنی.. 203
شکل (4-32).. 203
شکل (4-33) کیفیات سازمان بصری شهر ساری.. 204
شکل (4-34).. 205
شکل (4-35) عملکرد مسیرها و جداره های آنها به عنوان هدایت کننده دید به سمت عناصر شاخص.. 205
ـ شکل(4-36) به ترتیب ورودی های شهر ساری از سمت جنوب غرب، شمال و شرق شهر.. 206
شکل (4-37) به ترتیب از راست به چپ ایستگاه راه آهن، ساختمان کلبادی و امام زاده یحیی.. 207
شکل(4-38) دید به تپه های پیرامون ساری وشهر ساری از محدوده ای در بیرون از شهر.. 207
شکل (4-39) سازمان بصری شهر.. 209
شکل (4-40) سازمان ادراکی شهر ساری.. 210
شکل(4-41) پهنه ها و راسته های فعالیتی موجود در شهر ساری و پیرامون آن.. 225
شکل (4-42) محدوده قدیمی شهر ساری.. 227
شکل (4-43) مراکز ویژه شهر ساری.. 228
شکل (4-44) محلات قدیمی شهر ساری.. 228
شکل (4-45) حدود تقریبی برج و باروی شهر ساری.. 229
شکل (4-46).. 234
شکل (4-47).. 234
شکل (4-48).. 235
شکل(5-1) حاشیه رودخانه تجن در بالادست… 243
شکل (5-2) موقیعت مکانی رودخانه تجن درشهر.. 243
شکل (5-3) ظره مطلوب رودخانه وحاشیه سبزآن.. 244
شکل(5-4) پل تجن.. 244
شکل (5-5) پل قطار.. 245
شکل (5-6) پل کابلی در حال احداث روی رودخانه تجن.. 245
شکل (5-7) آلودگی درحاشیه رودخانه تجن.. 246
شکل (5-8) آپارتمان سازی در حاشیه رودخانه تجن.. 246
شکل (5-9) علیرغم وجود طبیعت زیبا، تخلیه نخاله ها.. 247
شکل (5-10) رودی پرآب.. 247
شکل (5-11) ماهیگیری در رودخانه تجن.. 248
شکل (5-12) پارک قائم موجود درحاشیه رودخانه تجن.. 248
شکل(5-13) آبزیان رودخانه تجن.. 249
شکل (5-14) گیاهان خودرو حاشیه رود تجن.. 249
شکل (5-15) بخشی از محدوده قابل طراحی.. 250
شکل (5-16) سایت.. 257
شکل(6-1).. 277
شکل (6-2).. 279
شکل (6-3).. 279
شکل (6-4).. 281
شکل (6-5).. 282
شکل (6-6).. 283
 
فهرست جداول
عنوان                                                                       صفحه
جدول (3-1) بررسی وضعیت مناطق 6گانه دره از لحاظ ویژگی های طبیعی و مصنوع.. 128
جدول (3-2) ویژگی طبیعی دره فرحزاد.. 129
جدول(3-3) نتایج صوت زیست محیطی.. 137
جدول(3-4).. 139
جدول(3-5) نتایج ذرات معلق محیط.. 140
جدول شماره(4-1) تفسیمات سیاسی ـ اداری در شهرستان ساری.. 170
جدول(4-2) عناصر و ویژگی های ساختار کالبدی ـ فضایی شهر ساری طی روند تاریخی توسعه.. 179
جدول (4-3) فرآیند مطالعه سازمان بصری شهری.. 194
جدول (4-4) رشد جمعیت شهر ساری و مناطق شهری استان مازندران طی سال‌های 85-1335.. 213
جدول(4-5) جمعیت شهر ساری به تفکیک نواحی شهری درسال 1385.. 214
جدول (4-6) جمعیت شهر ساری در گروههای عمده سنی در سال های1375 و 1385.. 215
جدول(4-7) مقایسه ساختار گروه‌های عمده سنی جمعیت شهر ساری.. 215
جدول(4-8) جوانی جمعیت شهر ساری در مقایسه با مناطق شهری سایر سطوح در سال 1385.. 216
جدول (4-9 ) چگونگی نوزیع جمعیت شهر ساری در گروه های سنی 5 ساله    217
جدول (4-10) هرم سنی جمعیت شهر ساری، سال.. 217
جدول (4-11) نسبت حنسی جمعیت شهر ساری در مقایسه با شاخص کل کشور    218
جدول (4-12) نرخ باسوادی شهر ساری در مقایسه با سایر سطوح مناطق شهری کشور در سال 1385.. 219
جدول (4-13) جمعیت 6 ساله و بیشتر (لازم التعلیم) و جمعیت باسواد شهر ساری.. 219
جدول(4-14) تراکم ناخالص شهر ساری به تفکیک نواحی و محلات شهری، در سال 1385.. 220
جدول(4-15) سهم شاغلین در بخش های عمده اقتصادی شهر ساری.. 221
جدول (4-16) سهم شاغلین و کارگاههای فعالیتی در زیربخش های اقتصادی شهر ساری.. 221
جدول (5-1).. 252
جدول (5-2).. 253
جدول (5-3) جدول (5-4).. 254
جدول (5-5).. 256
جدول (5-6).. 266
جدول (5-7) Sowt. 267
جدول (6-1).. 276
جدول (6-7).. 296
جدول (6-8).. 299
جدول (6-9).. 300
جدول (6-10).. 302
جدول (6-11).. 304
 
متن کامل این مطلب حذف شده است

مطلب مشابه :

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار