مقاله كاربرد پزشكی هسته ای در رادیو داروها (درمان و تشخیص بیماری ها)

[add_to_cart id=614786] پزشكی هسته ای در تشخیص و درمان؛ انرژی درمانگرپـیــش از سـاخـت مـواد رادیـواكـتـیـو مـصـنـوعـی از ویـژگـی هـای درمـانـی پـرتـوهـایـی كـه از  Ra88    ‌و  0P84 ایجاد می شد، استفاده می كردند،  اما  جهش بزرگ در كاربرد مواد رادیواكتیو در پـزشـكـی و زیـسـت شـنـاسـی هـنـگـامـی آغـاز شـد كـه رادیـواكـتـیـو مـصـنـوعـی سـاخـته شد.رادیـو ایزوتوپ ها یا به […]

Continue Reading