پایان نامه رشته مدیریت : رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی بر اساس عملکرد با استفاده از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی

رشته مدیریت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی 

گرایش : تولید و عملیات

عنوان :   رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با استفاده از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه مدیریت و اقتصاد

پایان نامه ­تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش تولید و عملیات

رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با استفاده از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان

استاد راهنما:

دکترمحمد علی فرقانی

 استاد مشاور:

دکترعلی ملاحسینی

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

جهان امروز عصر اطلاعات است و دستیابی به اطلاعات ابزاری برای بدست آوردن مزیت رقابتی در بین سازمان ها شده است .در این راستا انتخاب روش کسب اطلاعات بهتراهمیت بسیار بالایی پیدا می کند .مسلما استفاده از نتایج این پژوهش کار آفرینان را در ایجاد سیستم اطلاعات بازاریابی مناسب برای کسب و کار خود یاری خواهد کرد.

این پژوهش از نوع کاربردی،توصیفی همبستگی است که در آن رابطه بین سیستم اطلاعات بازاریابی (MKIS ) و بهره وری کل عوامل تولید (TFP )، فاکتور ظرفیت و رشد فروش بررسی و با تکنیک AHP و سه شاخص ذکر شده اقدام به انتخاب بهترین روش کسب اطلاعات بازاریابی شده است داده های مورد استفاده در این مطالعه  مربوط به شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان در سال ۱۳۸۸می باشد و برای محاسبه TFP تابع تولید کاب –داگلاس مورد استفاده قرار گرفته است.

نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه معنادار قوی  بین سیستم اطلاعات بازاریابی (MKIS )و بهره وری کل عوامل تولید (TFP ) (0.94)، فاکتور ظرفیت (۰٫۵۲)و رشد فروش (۰٫۷۸)است همچنین کسب اطلاعات از فروشندگان نهایی بهترین روش کسب اطلاعات در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد.

واژگان کلیدی:سیستم اطلاعات بازاریابی،بهره وری کل عوامل تولید(TFP )، فاکتور ظرفیت ،رشد فروش،AHP

 فهرست مطالب

فصل اول…

کلیات تحقیق…

۱-۲تعریف مساله و بیان  سوال های اصلی تحقیق: ۱

۱-۳ سوال های اصلی تحقیق.. ۲

۱-۴ ضرورت انجام تحقیق.. ۳

۱- ۵ سابقه تحقیق: ۶

۱-۶ فرضیه ها: ۸

۱-۷ اهداف اساسی تحقیق: ۸

۱-۸ نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق: ۸

۱-۹ جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟. ۹

۱-۱۰روش تحقیق: ۱۰

۱-۱۱روش و ابزار گردآوری اطلاعات: ۱۰

۱-۱۲جامعه و نمونه آماری: ۱۱

۱-۱۳روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۱۱

۱-۱۴پایایی و روائی پرسش نامه. ۱۲

۱-۱۴-۱روایی پرسش نامه: ۱۲

۱-۱۴-۲پایایی پرسش نامه : ۱۲

فصل دوم..

مبانی نظری تحقیق…

۲-۱مقدمه: ۱۳

۲-۲اهمیت موضوع: ۱۳

۲-۲-۱اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان. ۱۴

۲-۳دلایل انتخاب شهرک های صنعتی به عنوان جامعه آماری: ۱۷

۲-۴عملکرد سازمانی.. ۲۲

۲-۴-۱بهره وری: ۲۳

۲-۴-۱-۱بهره وری چه هست و چه نیست ؟. ۲۵

۲-۴-۱-۲شاخص بهره وری  کل عوامل تولید. ۲۵

۲-۴-۲فاکتور ظرفیت: ۲۷

۲-۵ سیستم اطلاعاتی بازاریابی.. ۲۸

۲-۵-۱بازارهای صنعتی.. ۳۰

۲-۵-۲بازاریابی صنعتی.. ۳۱

۲-۵-۳مشتری صنعتی.. ۳۲

۲-۵-۴ارزش از دیدگاه مشتری.. ۳۵

۲-۵-۵ مطالعات بازار. ۳۶

۲-۵-۶مدل های سیستم اطلاعات بازاریابی: ۳۷

۲-۵-۶-۱مدل سیستم اطلاعات بازاریابی كاتلر : ۳۹

۲-۵-۶-۲مدل مفهومی آشیل و جوبر  : ۳۹

۲-۶مدیریت بازاریابی و سیستم‌های نوین تصمیم‌ساز. ۴۱

۲-۷ضرورت وجود سیستم‌های اطلاعات بازاریابی در سازمان‌ها ۴۲

۲-۸سیستم اطلاعات بازاریابی و عملکرد سازمان. ۴۳

۲-۹دلایل اهمیت روزافزون تحقیقات بازاریابی.. ۵۰

۲-۱۰ضرورت تحقیقات بازاریابی به طور خلاصه. ۵۲

۲-۱۱نگاهی به مفاهیم اولیهAHP.. 63

۲-۱۱-۱فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. ۶۵

۲-۱۱-۲سازگاری سیستم.. ۶۶

فصــل سـوم..

روش تحقیـق…

۳-۱مقدمه: ۶۷

۳-۲نوع و روش تحقیق.. ۶۷

۳-۳معرفی جامعه آماری: ۶۸

۳-۴ابزار و روش جمع آوری اطلاعات… ۷۲

۳-۵روش ها و الگو های اندازه گیری بهره وری عوامل تولید. ۷۵

۳-۶عملیات وزن دهی فاکتورها ۷۷

۳-۷نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق: ۷۸

۳-۸روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۷۹

۳-۹خلاصه فصل.. ۸۱

فصــل چهارم..

تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱مقدمه. ۸۱

۴-۲-۱تحلیل داده های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۸۱

۴-۲-۲میانگین تعداد کارکنان در واحد های صنعتی: ۸۲

۴-۲-۳بررسی جنسیت پاسخ دهندگان. ۸۲

۴-۲-۴بررسی سن پاسخ دهندگان. ۸۳

۴-۲-۵بررسی تحصیلات پاسخ دهندگان. ۸۳

۴-۲-۶بررسی سابقه خدمت پاسخ دهندگان. ۸۴

۴-۳بخش دوم: تجزیه و تحلیل یافته ها ، آمار استنباطی و آزمون فرضیهها ۸۵

۴-۳-۱محاسبه ضرایب تابع کاب داگلاس… ۸۵

۴-۳-۲رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازار با تکنیک AHP.. 89

۴-۳-۳محاسبه تابع تبدیل با استفاده از رگرسیون. ۹۰

۴-۳-۴مدل سلسله مراتبی.. ۹۱

۴-۳-۵نتایج محاسبات AHP توسط نرم افزار EXPERT CHOICE.. 92

۴-۳-۶محاسبه وزن های نسبی و نهایی.. ۹۳

۴-۳-۷نتایج بدست آمده از محاسبات AHP.. 93

۴-۳-۸سازگاری سیستم.. ۹۴

فصل پنجم..

نتیجه گیری و پیشنهادات…

۵-۱٫ مقدمه. ۹۵

۵-۲٫ خلاصه و نتیجه تحقیق.. ۹۵

۵-۳نتایج.. ۹۸

۵-۳-۱نتایج بر اساس اهداف تحقیق: ۹۹

۵-۴ بحث: ۹۹

۵- ۵ پیشنهادات: ۱۰۰

۵-۵-۱پیشنهاد برای واحد های صنعتی: ۱۰۰

۵-۵-۲پیشنهاد برای دولت : ۱۰۰

۵-۵-۳ پیشنهاد برای محققان آینده: ۱۰۱

۵-۶محدودیت های تحقیق.. ۱۰۱

۵-۷ خلاصه فصل.. ۱۰۱

منابع: ۱۰۲

 

 

 

۱-۱٫ مقدمه

وقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به سیستم­های اطلاعاتی ارزان طی دو دهه گذشته و تلاش واحدهای اقتصادی جهت احراز رتبه جهانی و ورود به بازارهای بین­المللی، لزوم داشتن نگرش­هایی همچون رضایت مشتریان را اجتناب ناپذیر کرده است. با گسترش روزافزون مباحث مربوط به سازمان تجارت جهانی و پیوستن تدریجی كشورهای مختلف به این سازمان، لزوم توجه به تكنیك­های کسب اطلاعات بازاریابی بیش از پیش احساس می­شود. كشورهایی كه به این پیمان جهانی می­پیوندند به دنبال سازوكارها و ابزارهایی هستند كه بتوانند به دوام و بقای اقتصادی آنها در بازار پر رقابت جهانی كمك كنند و بتوانند پیش از ورود به این رقابت همه جانبه، قابلیت­های مناسب وآمادگی لازم راكسب نمایند.

در بازار یكپارچه دنیای آینده، كسانی قادر به رقابت هستند و می­توانند به دوام و بقای واحدهای تجاری خود امیدوار باشند كه بتوانند كالاهایی با مزایای رقابتی، تولید و به بازار عرضه كنند، عرضه­كنندگانی كه بتوانند محصولاتی را با كیفیت و كاركرد مشابه اما با قیمت­های پایین­تر به بازار ارائه كنند، گوی سبقت را از دیگر رقبا خواهند ربود و سهم خود را در بازار افزایش خواهند داد. شرکتی می­تواند از نظر قیمتی با دیگر رقبا، رقابت کند که بهره وری بالاتری داشته باشد.

۱-۲تعریف مساله و بیان  سوال های اصلی تحقیق:

در حالی که سرمایه گذاری حجیمی در راستای توسعه کاربری سیستم اطلاعات بازاریابی در شرکت ها می شود، بسیاری از پژوهشگران هنوز در مورد اینکه آیا این سرمایه گذاری ها منجر به بازده متناسب از طریق عملکرد سازمانی می شود یا نه، بحث و جدل دارند و به توافق کلی دست پیدا نکرده اند.

معمای بهره وری یکی از مهمترین نظریه هایی است که تضاد نتایج مطالعات مختلف در ارتباط بین سیستم اطلاعات و عملکرد را به نحو علمی تشریح می کند، بر خلاف توسعه روز افزون سیستم اطلاعات در سر تا سر جهان که حتی با عنوان انقلاب بزرگ اطلاعات نیز شناخته شده است، برخی صاحبنظران بر این عقیده اند که سیستم جدید موجب سردرگمی انسان ها شده و هرگز موجب بهبود بهره وری و عملکرد شرکت های تجاری نشده است و حجم داده هایی که این سیستم بر افراد تحمیل می کند، اغلب باعث کاهش بهره وری سازمان و اثربخشی نیروی انسانی در محیط کار می شود.

در مقابل، دانشمندانی نظیر برینجالفسون و هیت (۱۹۹۶) دریافته اند که سرمایه گذاری روی سیستم اطلاعات، منافع زیادی به همراه داشته است و نهایت کم لطفی است اگر بگوییم که بین سیستم اطلاعات و سودآوری، ارتباطی وجود ندارد. در ادامه به برخی از مطالعاتی که اثر مثبت سیستم اطلاعات عملکرد را تأیید کرده و برخی مطالعات که ارتباط معناداری بین این دو متغیر پیدا نکرده اند اشاره می شود.

در این پژوهش به بررسی تاثیر سیستم اطلاعات بازاریابی بر عملکرد در شهرک های صنعتی استان کرمان  پرداخته می شود و با استفاده از تکنیک AHP و سه شاخص بهره وری کل عوامل تولید ،ارزش فروش و فاکتور ظرفیت به انتخاب مناسب ترین شیوه در کسب اطلاعات بازاریابی اقدام می گردد.

۱-۳ سوال های اصلی تحقیق

سوال های اصلی این تحقیق که به دنبال یافتن پاسخ آن ها هستیم عبارتند از :

۱- آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر بهره وری واحدهای مستقر درشهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟

۲- آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر عامل ظرفیت واحدهای مستقر درشهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟

۳- آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر رشد فروش واحدهای مستقر درشهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟

۴- رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازاریابی  در شهرک های صنعتی استان کرمان بر اساس بهره وری ، عامل ظرفیت و رشد فروش چگونه است؟

۱-۴ ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات، ارزش استراتژیک برای کسب وکار و نیز اسباب مشارکت در عملیات تصمیم گیری تاکتیکی و معمولی است. آگاهی ازطریقه ی کسب اطلاعات و چگونگی استفاده ی کار آمد از آنها، مهارت های اساسی مدیریت بازاریابی استراتژیک محسوب می شود. کسب اطلاعات و استفاده از آن ، به شرکت فرصت می دهد برخی از مزایا را نسبت به سایر رقبا به دست آورد. وقتی ارتشی درجنگ پیروز می شود، علت آن، تنها قدرت برتر آن ارتش نیست، بلکه به آن دلیل است که آنها شیوه های هوشمندانه وکار آمدی رابه کار می گیرند .

شرکت ها هم به همین نحو درگیر رقابت (جنگ) تجاری در بازار آزاد، یعنی محل اصلی اقتصاد رقابتی ،هستند. اگرآنها استعداد بیشتری نسبت به سایر رقبای خود داشته باشند، شانس بیشتری برای برنده شدن خواهند داشت. دریک سازمان بازاریابی، اکتساب اطلاعات و مدیریت آن، هرگز نمی تواند تصادفی باشد، زیرا ابزار اساسی سازمان محسوب می شوند. سیستم ‌اطلاعات بازاریابی، هسته مركزی بازاریابی در شركت ‌هاست و جایگاه كلی سیستم‌ اطلاعات بازاریابی در یك صنعت، به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری نقاط قوت و ضعف آن در نظر گرفته می‌شود. ظاهراً سیستم‌ اطلاعات بازاریابی نسبت به گذشته پیشرفته‌تر و استفاده از آنها به مراتب بیشتر شده است.

بازاریابی یك واحد کسب و کار، شامل فعالیت‌های زیادی است. این فعالیت‌ها شامل فرایند برنامه‌ریزی و اجرای مفاهیم، قیمت‌گذاری، توزیع ایده‌ها، كالا و خدمات است تا مبادلاتی را ایجاد كرده و باعث رضایت مشتری و رسیدن به اهداف سازمانی شود. ) كاتلر، ف و گ .آرمسترانگ، ۱۳۷۹)  

خلاصه اینكه، هدف اصلی آن ارضای نیازها و خواسته‌های مشتریان همراه با سودآوری سازمان است. یك سازمان موفق، باید واحدهای كاركردی خویش را با واحد عملیات تلفیق كند. در بازاریابی، این ادغام با استفاده از رضایت مشتریان، براحتی حاصل می‌شود. شركت‌هایی كه قادر نیستند بهتر از رقبای خویش در محیط پیچیده و پویای كسب و كار فعالیت كنند، محكوم به شكست هستند. برای اینكه یك شركت بتواند به حیات خویش در محیط پیچیده و پویای كسب و كار ادامه دهد، باید اطلاعات مناسب و مرتبط را برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های بازاریابی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل كند.

سیستم‌ اطلاعات بازاریابی این امكان را برای شركت‌ها فراهم می‌سازد تا بتوانند سریعاً نسبت به نیازهای مشتریان واكنش نشان دهند. زمانی كه كالا و خدمات توسط شركت عرضه شد، مدیران بازاریابی با استفاده از سیستم‌ اطلاعات بازاریابی به بررسی میزان رضایت مشتریان می‌پردازند. سیستم‌ اطلاعات بازاریابی اطلاعات بازاریابی را برای مدیران فراهم می‌كند و می تواند برای تعدیل، بهبود و یا توقف تولید كالا و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. در عصر رقابت، اگر شركت از سیستم‌ اطلاعات بازاریابی بهره‌مند نباشد، ممكن است اثربخشی و كارایی آن تضعیف شده یا به شدت كاهش یابد. بنابراین، امروزه شركت‌ها برای اینكه بتوانند به رقابت بپردازند، باید به این سلاح رقابتی مجهز شوند. (Poon, 2001)

اطلاعات بازاریابی صنعتی از نقطه نظر بازده اقتصادى، عملكرد و سرمایه مهم است. اطلاعات به موقع عملكرد بازاریابی را بهبود مى بخشد، زیرا دانش و آگاهى خریداران و فروشندگان را دربارة مقادیر موجود براى خرید و فروش و دیگر عوامل موثر بر قیمتها، افزایش مى دهد. در اقتصادِ بازار، اطلاعات بازاریابی براى طراحى استراتژی هاى مؤثر بر توسعه ى اقتصادى و توسعه ى صنعتی ضرورى است . (مابوتا[۱])

تعداد صفحه :۱۲۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

[add_to_cart id=147630]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]